Договір публічної оферти
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Публічний договір (далі — Оферта, Договір) є офіційною пропозицію Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://vau.agency/pack , юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі — Покупець) з ціллю здобуття Замовником додаткових знань, умінь і навичок у певній галузі.
1.2. Ухвалення (акцепт) цієї Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником усіх умов без будь-яких винятків і/або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) до укладання Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, викладених у цій Оферті нижче.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ
2.1. З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
  • Оферта — цей публічний договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://vau.agency/pack .
  • Сайт — інтернет-сайт https://vau.agency/pack , який використовуватиме Продавець на правах власності, або інша онлайн-платформа, яку Продавець використовуватиме згідно з відповідним Договором.
  • Товар – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті та придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.
  • Акцепт Оферти — повне і беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення 100%-ї попередоплати за договором.
  • Продавець — ФОП Майсак Наталія Володимирівна (ЄДРПОУ 3663809900),фізична особа підприємець, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: м. Київ, пр-т Оболонський, буд. 14Є
  • Замовник — особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
3.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата оплати товару шляхом здійснення Покупцем 100%-ї попередоплати.
За додатковою інформацією покупець може звернутися до служби підтримки Продавця за адресою: vau.agency.info@gmail.com.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошика».
4.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
4.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:
4.3.1. ім'я Покупця;
4.3.2. електронна адреса;
4.3.3. контактний телефон.
4.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару на сайті.
4.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті.
4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
4.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Продавець зобов’язаний:
5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
5.2. Продавець має право:
5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
5.3 Покупець зобов'язується:
5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті.
5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця.

6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
6.1. Право власності на всі інтелектуальні продукти, об'єкти (в тому числі, проте не виключно, фото, відео, інформаційні та інші матеріали), що є у Товарі, належить Продавцю.
6.2. Замовник не має та не набуває, після оплати Товару Продавця, майнових та/або немайнових прав інтелектуальної власності на об'єкти та продукти інтелектуальної і творчої діяльності Продавця.
6.3. Замовник несе повну матеріальну відповідальність за несанкціоноване використання та/або розповсюдження об'єктів права інтелектуальної власності, що належать Продавцю, з метою належного надання Послуг за цим Договором.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.
7.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов'язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
7.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від зобов'язань належним чином виконувати умови даного Договору.
7.4. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.
7.5. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.
7.6. У разі виявлення факту плагіату, копіювання Товару (в тому числі, з урахуванням розділу 8 цього Договору), їх фрагментів та/або несанкціонованого використання, розповсюдження Покупцем товару, Покупець несе відповідальність відповідно до умов цього Договору та норм і положень чинного законодавства України.
7.7. Виконавець не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Товару Покупцю за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Покупця, а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Покупця та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) зі сторони Покупця, та/або настання форс-мажорних обставин.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Замовник гарантує, що всі умови Оферти йому зрозумілі і він приймає їх беззастережно і в повному обсязі, без будь-яких умов, винятків і застережень.
8.2. У випадку, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.
8.3. До цього Договору застосовується законодавство України.
8.4. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм у зв’язку з укладанням цього Договору, в межах, необхідних відповідно до вимог чинного законодавства України.

ФОП Майсак Наталія Володимирівна
UA063052990000026003006229528 в АТ КБ “Приватбанк”, МФО 305299
м. Київ, проспект Оболонський, буд.14є, кв. 200
ЕДРПОУ 3663809900
Електронна пошта: vau.agency.info@gmail.com